مقاله بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی در زمینه خط مشی گذاری عمومی رایگان

مقاله بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی در زمینه خط مشی گذاری عمومی

مقاله بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی در زمینه خط مشی گذاری عمومی چکیده بیش از ۴۰ سال است که گروهی از اندیشمندان علوم انسانی در ایران و دیگر کشورهای اسلمی بر این باورند که برخی مبانی [...]

دانلود
مقاله جستاری در پیوند ادبیات و تاریخ رایگان

مقاله جستاری در پیوند ادبیات و تاریخ

مقاله جستاری در پیوند ادبیات و تاریخ (تلمیحات قرآنی و تاریخی در قصیده بائیه صالح الکواز) چکیده از جلوه های پیوند ادبیات و تاریخ ، بیان وقایع تاریخی در شعر شاعران آئینی و متعد است.یکی از وقایع مهم [...]

دانلود
مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل دلفی رایگان

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل دلفی

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل دلفی چکیده امروزه جلوه هایی از یک تهدید جدی زیست محیطی در عرصه جهانی مشاهده می شود. تخریب و نقصان بیش از حد منابع از [...]

دانلود
مقاله اصل آسیب نرساندن در فقه و حقوق اسلامی و کاربرد آن در فقه زیست پزشکی رایگان

مقاله اصل آسیب نرساندن در فقه و حقوق اسلامی و کاربرد آن در فقه زیست پزشکی

مقاله اصل آسیب نرساندن در فقه و حقوق اسلامی و کاربرد آن در فقه زیست پزشکی چکیده اصل آسیب نرساندن یکی از اصول چهارگانه اخلاق زیستی است که گاهی با اصل سودرسانی تحت عنوان یک اصل مطرح شده است. این [...]

دانلود
مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد رایگان

مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد

مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد به مواد مخدر چکیده پژوهش حاضر با هدف اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد انجام شد. جامعه مورد [...]

دانلود
مقاله اثر تمرینات هوازي بر برخی از عوامل خطرزایی بیماري شریان کرونري رایگان

مقاله اثر تمرینات هوازي بر برخی از عوامل خطرزایی بیماري شریان کرونري

مقاله اثر تمرینات هوازي بر برخی از عوامل خطرزایی بیماري شریان کرونري در متوسط (MS) بیمارانمولتیپل اسکلر چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعهي اثر تمرینات هوازي بر برخی عوامل خطرزاي بیماري شریان کرونري [...]

دانلود
مقاله مقایسه تأثیر درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهاي شناختی رایگان

مقاله مقایسه تأثیر درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهاي شناختی

مقاله مقایسه تأثیر درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهاي شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهاي [...]

دانلود
مقاله بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی رایگان

مقاله بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی

مقاله بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستات ملکان چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان [...]

دانلود
مقاله بررسی رابطه میان بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی رایگان

مقاله بررسی رابطه میان بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی

مقاله بررسی رابطه میان بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه [...]

دانلود
مقاله بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما رایگان

مقاله بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما

مقاله بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت در سال ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳ چکیده امروزه استرس یکی از واژه های بسیار معمول و آشنایی است که همه ما [...]

دانلود