کتاب رباعیات خیام رایگان

کتاب رباعیات خیام

این کتاب مجموعه اشعار رباعی غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری مشهور به خیام است که در قرن ۵ و ۶ هجری می زیسته و اشعار وی بیانگر نظریات او در زمینه فلسفه است. خیام در طول زندگی خود [...]

دانلود