کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای 3800 تومان

کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دانلود کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای دکتر علی اکبر رسولی  در چند دهه اخیر، سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی برتـر، نظـر بسـیاري از محققان رشتههاي مختلف بهویژه علوم شهري در سرتاسر جهان [...]

دانلود