روش نوین فن ترجمه از منصوره زرکوب 2800 تومان

روش نوین فن ترجمه از منصوره زرکوب

ترجمه  به معنای تغییر شکل دادن یک عبارت از حالت اصلی آن به حالتی  است که مربوط به زبان گویشی شما یا دیگر زبانان می باشد.  ترجمه عبارت است از  یک پروسه ی ارتباطی، یعنی انتقال پیام از زبان مبدا به [...]

دانلود