کتاب سهم سگان شکاری رایگان

کتاب سهم سگان شکاری

پیشینه قصه: حضرت والا، شارل لویی – ناپلئون، برادرزادة بناپارت، از محبوبیت عموی خود بهره برداری می کند و به ریاست جمهوری انتخاب می شود. ولی در سال ۱۸۵۱ با یک کودتا، مجلس را میبندد، [...]

دانلود