شبیه سازی متامتریال در نور مرئی 10000 تومان

شبیه سازی متامتریال در نور مرئی

متامتریال یا فراماده موادی با خاصیت متفاوت دارای ضریب گذردهی الکتریکی و مغناطیسی منفی هستند. این مقاله به شبیه سازی متامتریال در فرکانس نور مرئی پرداخته شده و در نهایت در فضای نرم افزار کامسول [...]

دانلود