کتاب آموزش نرم افزار COMSOL مختاری 1800 تومان

کتاب آموزش نرم افزار COMSOL مختاری

دانلود کتاب آموزش نرم افزار COMSOL مختاری با استفاده از نرم افزار کامسول شبیه سازی را می توان در حضور چالش هایی نظیر میدان مغناطیسی ، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز به خوبی شبیه سازی کرد . [...]

دانلود