آوای وزغ اثر گونترگراس رایگان

آوای وزغ اثر گونترگراس

بخشی از متن کتاب: شانس بیوه مرد را با بیوه زن روبه رو کرد. یا شاید هم شانس در این بین نقشی نداشت، چرا که این داسنانبا روان آدمی  سروکار دارد. گیریم هر طور که باشد، بیوه زن آنجا بود وقنی که بیوه [...]

دانلود