کتاب آنسوی سراب اثر هوشنگ معین زاده رایگان

کتاب آنسوی سراب اثر هوشنگ معین زاده

کتاب آنسوی سراب داستانی درباره انسانی در جستجوی خداوند است در مقدمه کتاب اینگونه امده که : پندارم همیشه اینگونه بوده که نگاه خدا بر نگاهی آمیخته به مهر بوده است و پرتو انوار فروزان الهیش رهگشای [...]

دانلود