جزوه سوخت و احتراق از کوروش امیر اصلانی رایگان

جزوه سوخت و احتراق از کوروش امیر اصلانی

يکي از موارد مهمي که بشر از ابتدا به عنوان يک چالش اساسي با آن مواجه بوده است يافتن روشهاي نوين و پر بازده تبديل انرژي سوختها به انرژي قابل استفاده بوده است شايد بتوان اولين تجربه انسان در اين [...]

دانلود