کتاب هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی رایگان

کتاب هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی

کتاب هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی رمان هزار خورشید تابان داستان دو زن در میان است . از ستم مضاعفی میگوید که در افغانستان جنگ زده بر زنان روا داشته اند. خالد حسینی در این رمان گام چشمگیری به [...]

دانلود