نمونه سوالات مخاطرات محیطی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات مخاطرات محیطی پیام نور

نمونه سوالات مخاطرات محیطی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور

نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور

نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم پیام نور

نمونه سوالات حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات قرائت و درک متون عربی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات قرائت و درک متون عربی پیام نور

نمونه سوالات قرائت و درک متون عربی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات روش تدریس زبان انگلیسی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات روش تدریس زبان انگلیسی پیام نور

نمونه سوالات روش تدریس زبان انگلیسی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه پیام نور

نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات اصول و روش تحقیق پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات اصول و روش تحقیق پیام نور

نمونه سوالات اصول و روش تحقیق پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری ۱ پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری ۱ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات دستور زبان فارسی ۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات دستور زبان فارسی ۲ پیام نور

نمونه سوالات دستور زبان فارسی ۲ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات روانشناسی اجتماعی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات روانشناسی اجتماعی پیام نور

نمونه سوالات روانشناسی اجتماعی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات متون نظم ۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات متون نظم ۲ پیام نور

نمونه سوالات متون نظم ۲ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود