نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور

نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات فوتبال ۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فوتبال ۲ پیام نور

نمونه سوالات فوتبال ۲ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات فیزیولوژی انسانی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی انسانی پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی انسانی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات ورزش های بومی سنتی پیام نور رایگان

نمونه سوالات ورزش های بومی سنتی پیام نور

نمونه سوالات ورزش های بومی سنتی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات علم تمرین پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات علم تمرین پیام نور

نمونه سوالات علم تمرین پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات آمار در علوم ورزشی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات آمار در علوم ورزشی پیام نور

نمونه سوالات آمار در علوم ورزشی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد های رشته تحصیلی [...]

دانلود
جزوه تربیت بدنی ۱ پیام نور 1800 تومان

جزوه تربیت بدنی ۱ پیام نور

دانلود جزوه تربیت بدنی ۱ پیام نور آخرین نسخه جزوه تربیت بدنی ۱ برای استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در مهر ماه سال ۱۳۶۷ و در آغاز سال تحصیلی با شعار ” آموزش برای همه، [...]

دانلود
نمونه سوالات تنیس روی میز۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات تنیس روی میز۲ پیام نور

نمونه سوالات تنیس روی میز۲ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات آمادگی جسمانی ۱ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات آمادگی جسمانی ۱ پیام نور

نمونه سوالات آمادگی جسمانی ۱ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات آسیب شناسی ورزشی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات آسیب شناسی ورزشی پیام نور

نمونه سوالات آسیب شناسی ورزشی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود