نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی انسان پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات شنا تخصصی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات شنا تخصصی پیام نور

نمونه سوالات شنا تخصصی پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی :۱۲۱۵۲۷۱ [...]

دانلود
نمونه سوالات جامعه شناسی ورزشی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات جامعه شناسی ورزشی پیام نور

نمونه سوالات جامعه شناسی ورزشی  پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی : [...]

دانلود
نمونه سوالات حرکات اصلاحی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات حرکات اصلاحی پیام نور

نمونه سوالات حرکات اصلاحی پیام نور بروزرسانی تا  سوالات سال ۹۷ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی : [...]

دانلود
نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور

نمونه سوالات طراحی آموزشی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات فوتبال ۲ پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فوتبال ۲ پیام نور

نمونه سوالات فوتبال ۲ پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات فیزیولوژی انسانی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات فیزیولوژی انسانی پیام نور

نمونه سوالات فیزیولوژی انسانی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات ورزش های بومی سنتی پیام نور 2800 تومان

نمونه سوالات ورزش های بومی سنتی پیام نور

نمونه سوالات ورزش های بومی سنتی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های [...]

دانلود
نمونه سوالات علم تمرین پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات علم تمرین پیام نور

نمونه سوالات علم تمرین پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد درس در رشته های تحصیلی [...]

دانلود
نمونه سوالات آمار در علوم ورزشی پیام نور 1800 تومان

نمونه سوالات آمار در علوم ورزشی پیام نور

نمونه سوالات آمار در علوم ورزشی پیام نور بروزرسانی تا کلیه سوالات سال ۹۶ شامل چندین دوره امتحان پایان ترم که هر ترم با نمونه سوالات جدید بروزرسانی می شود به همراه پاسخنامه کد های رشته تحصیلی [...]

دانلود