کتاب آشنايی با معماری معاصر پیام نور

کتاب آشنايی با معماری معاصر پیام نور

دسته بندی:

قیمت: 1800 تومان

تعداد نمایش: 198 نمایش

حجم فایل: 10.38M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۹ آبان ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1800 تومان – خرید

دانلود کتاب آشنايی با معماری معاصر پیام نور

كلمة مدرن ريشه در واژة لاتين قديم « Modo «ولاتين متأخر« Modernus « دارد .يعنـي هـم اكنـون كه به امـروزي و معاصـر هـم تعبيـر شـده اسـت .

ايـن واژه ريـشه در لغـت لاتـين modus دارد. واژة modus منــشأ mode شــيوه – بــاب روز  و [«mode «قالــب-الگــو] انگليــسي) بــه معنــي «measure) «اندازه- مقياس- پيمانه) است. در دوران پس از باستان، صفت «modernus «از آن بـه دسـت آمـد كـه حـاكي از مفهـوم «در زمـان حـال» بـود. از سـويي واژه «modernus «خـود از قيـد «modo «مشتق شده است، در زبان لاتين، «modo «به معناي «اين اواخر، به تازگي، گذشته اي بـسيار نزديك» است به گمـان بعـضي از تـاريخ نگـاران، روميـان لفـظ «moderni «را در اواخـر قـرن پـنجم ميلادي، در مورد ارزشها و باورهاي جديد، به كار مي بردند؛ ارزش هايي كه با باورهاي پذيرفتـه شـدة قديمي- كـه بـا لفـظ «antiqui «مـشخص مـي شـدند – در تقابـل بودنـد…

عنوان: کتاب آشنايی با معماری معاصر

ناشر: پیام نور
نویسندگان : احمدی ، افشین مهر ، عامری سیاهویی
تعداد صفحات : ۱۶۷

در مورد این اثر نظر دهید