مقاله مقایسه تأثیر درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهاي شناختی

مقاله مقایسه تأثیر درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهاي شناختی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 13 نمایش

حجم فایل: 2.09M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

مقاله مقایسه تأثیر درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهاي شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر
عملکردهاي شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسهاي است. جامعه آماري این مطالعه شامل ۱۵۶ نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است ۹۲ دوره درمان نگهدارنده – که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال ۹۳با داروهاي متادون و بوپرنورفین را سپري می کردند. ملاك هاي ورود شامل سابقه سوء مصرف
۱۸ سال، – مواد مخدر تریاك و شیره، مرد بودن، نداشتن اختلالات روان پزشکی جدي، سن ۵۰نداشتن بهره هوشی کمتر از ۸۵ در خرده آزمون هاي کلامی وکسلر بزرگسالان بودند. شرکت کنندگان در گروه درمان متادون ( ۹۵ نفر) و بوپرنورفین ( ۶۱ نفر) آزمون هاي حافظه کاري، حافظه کلامی، حافظه دیداري و آزمون توجه (برو/ نرو) را انجام دادند. دادهها با مدل تحلیل واریانس چند متغیري تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که گروه تحت درمان بوپرنورفین در حافظه کاري و حافظه کلامی بر گروه تحت درمان متادون برتري دارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت داروي بوپرنورفین در مقایسه با متادون اثربخشی بیشتري بر عملکردهاي شناختی دارد.

مشخصات فایل:
عنوان اصلی مقاله: مقایسه تأثیر درمان هاي نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهاي شناختی
عنوان فارسی مقاله:
ژورنال:
سال انتشار:
نویسنده:
تعداد صفحات: ۹۴
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید