مقاله تاثیر بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری خارجی

مقاله تاثیر بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری خارجی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 11 نمایش

حجم فایل: 794.28K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

مقاله تأثير بهره وري نيروي كار، امنيت سرمايه گذاري، نرخ ارز و شرايط تجاري بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در شرايط ثبات و بی ثباتي

چكيده
در چند دهه گذشته جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي يكي از راه هاي تامين مالي كشورها براي افزايش سطح سرماي هگذاري درداخل بوده است. در اين راستا شرايط اقتصادي كشورهاي ميزبان براي افزايش سطح سرمايه گذاري مستقيم خارجي از اهميت بالايي برخوردار بوده است. از در ايران مورد FDI اين رو در اين مطالعه بررسي تاثير برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي بر بررسي قرار مي گيرد. دوره زماني انتخابي ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۵ و تكنيك اقتصادسنجي مورد استفاده در
براي شرايط ثبات و روش (ARDL) اين مقاله، روش خود توضي حبرداري با وقف ههاي گسترده براي شرايط ب يثباتي بعد از (GARCH) واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيون تعميم يافته و تاثير وجود ناهمساني در مدل م يباشد. نتايج تخمين مدل بيانگر اين است كه LM آزمون آرچ در شرايط ثبات براساس سه خروجي در كوتاه مدت و بلندمدت افزايش نرخ ارز تاثير منفي بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته، همچنين افزايش بهر هوري نيروي كار، امنيت و درجه باز بودن اقتصاد تاثير مثبت بر t امنيت سرمايه گذاري در دوره ،t- سرمايه گذاري دوره ۱
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته است. نتايج برآورد مدل پويا نيز وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي ذكر شده و خالص سرمايه گذاري مستقيم خارجي را تائيد مي كند. مدل تصحيح نيز حاكي از آن است كه تعديل به سمت مقدار تعادلي يا بلندمدت خالص (ECM) خطا ۱ سال طول مي كشد. نتايج تخمين مدل تحت شرايط / سرمايه گذاري مستقيم خارجي حدود ۵ بي ثباتي نيز به لحاظ نوع اثرگذاري متغيرهاي توضيحي روي متغير وابسته به مانند مدل كوتاه مدت و بلندمدت باثبات بوده با ضرائب متفاوت اثرگذار، همچنين نشان دهنده اثر مليت شوك ايجاد
شده در شرايط بي ثباتي روي كاهش خالص سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.

مشخصات فایل:
عنوان اصلی مقاله: تاثیر بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری خارجی
عنوان فارسی مقاله:
ژورنال:
سال انتشار: بهار ۱۳۹۰
نویسنده:  دكتر كامبيز هژبر كياني ، محمدرضا ناهيدي
تعداد صفحات: ۵۰
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید