مقاله بررسی نقش شبکه ی اجتماعی فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

مقاله بررسی نقش شبکه ی اجتماعی فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 13 نمایش

حجم فایل: 6.96M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

مقاله بررسی نقش شبکه ی اجتماعی فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

چکیده

نگارنده ي این تحقيق قصد دارد تا نقش شبكه ي اجتماعي فيسبوک را در انتشار پيام هاي ارتباطي، به منظور جذب مخاطب، بررسي کند. این پژوهش با روش پيمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است؛ و جامعه ي آماري در این پژوهش، کاربران اینترنت داخل کشور ایران و عضو شبكه ي اجتماعي فيسبوک هستند؛ که تعداد دقيق آنها اعلام نشده است. براي آزمون روایي یا ابزار تحقيق، از آزمون پایایي بازآزمایي؛ و براي اعتبار تحقيق، از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بر اساس فرمول نمونه گيري کوکران، حجم نمونه در ميان کاربران فيسبوک داخل ایران، تعداد ۲۲۲ نفر مشخص شد و به شيوه ي هدفمند، مورد بررسي قرار گرفت. پس از جواب دادن به پرسشنامه ها ، داده هاي این پژوهش به وسيله ي نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت؛ و در نتيجه مشخص شد که بين تبلیغات در شبكه ي اجتماعي فيسبوک و خرید کالا ها یا خدمات، رابطه ي معناداري وجود دارد.با توجه به نتایج این پژوهش، مشخص شد که بين جلب توجه به انيميشن هاي تبليغاتي فيسبوک، جذابيت هاي تصویر (رنگ و طراحي) در تبليغات فيسبوک، جذابيت شعارها در تبليغات فيسبوک، اعتماد به تبليغات فيسبوک، استفاده از افراد مشهور در تبليغات فيسبوک، استفاده از نمادها در تبليغات فيسبوک و خرید کالا در فيسبوک، رابطه ي معناداري وجود دارد؛ زیرا افرادي که انيميشن هاي تبليغاتي فيسبوک،جذابيت هاي تصویر (رنگ و طراحي)، جذابيت شعارها، نمادها و وجود افراد مشهور در تبليغات فيسبوک، نظر آنها را کمتر به خود جلب کرده است، کمتر به خرید کالا یا خدمات اقدام کرده اند. همچنين افرادي که به تبليغات فيسبوک اعتماد کمي دارند، کمتر به خرید کالا یا خدمات اقدام کرده اند.این نتایج نشان مي دهد که شاید یكي از مهم ترین دلایلي که مانع مي شود افراد، کالایي را از فيسبوک خریداري کنند، بي اعتمادي به آن باشد؛ زیرا اعتماد از مؤلفههاي حياتي در تجارت الكترونيكي تلقي مي شود. اعتماد، فضایي اجتماعي خلق مي کند که سازمان ها مي توانند در آن فضا فعاليت کنند. اعتماد عبارت از باوري است که نشان مي دهد سایر افراد به روش هاي قابل پيش بيني عمل مي کنند. اعتمادیكي از روش هاي کاهش پيچيدگي اجتماعي و جایگزین قوانين و مقررات است؛ و پذیرش پيام هاي تبليغي نيز، به اعتماد مخاطبان به تبليغات نياز دارد.

مشخصات فایل:
عنوان اصلی مقاله: بررسی نقش شبکه ی اجتماعی فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب
عنوان فارسی مقاله:
ژورنال:
سال انتشار: ۱۳۹۳
نویسنده: پیام طراوتی
تعداد صفحات: ۲۰۵
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید