مقاله بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی

مقاله بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 16 نمایش

حجم فایل: 1.15M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

مقاله بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستات ملکان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان می باشد می باشد. براي این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طراحی شد .جامعه آماري این تحقیق کلیه مراجعه کنندگان ادارت دولتی شهرستان ملکان می باشد که در بازه زمانی انجام تحقیق به ادارات دولتی مراجعه نموده اند و از وب سایت هاي این ادارات استفاده نموده اند . که بخاطر نامحدود بودن تعداد آنها از روش تعیین حجم نمونه براي جامعه نامحدود تعداد ۲۶۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع و جمع آوري گردید، پس از جمع آوري وتلخیص داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی براي تحلیل فرضیه ها استفاده شد؛ نتیجه تحقیق بیانگر آنست که بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی و ابعاد آن (قانونی،مالی، عملکردي، دموکراتیک و اخلاقی) در ادارات دولتی شهرستان ملکان تأثیر معنی داري دارد.

مشخصات فایل:
عنوان اصلی مقاله:  بررسی تأثیر بکارگیري دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستات ملکان
عنوان فارسی مقاله:
ژورنال:
سال انتشار: –
نویسنده:
تعداد صفحات: ۱۰۶
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید