مقاله اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر پیشگیری از اعتیاد

مقاله اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر پیشگیری از اعتیاد

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 13 نمایش

حجم فایل: 276.05K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

مقاله اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر پیشگیری از اعتیاد

چکیده

این پژوهش اثربخشی درمان راهحل مدار کوتاهمدت (به عنوان یکی از مداخلات
مددکاري اجتماعی کلینیکی و روانشناختی) را بر تابآوري و پیشگیري از عود
مردان وابسته به مواد مخدر شهرستان قروه مورد بررسی قرار داده است . این
مطالعه به روش نیمه آزمایشی و به صورت اجراي پیش آزمون – پس آزمون بر روي دو گروه (آزمایش و کنترل) همراه با پیگیري سه ماهه انجام شده است، گروه نمونه دربرگیرنده ۳۰ آزمودنی مرد مبتلابه اعتیاد در شهر قروه بود که به صورت قضاوتی و با داشتن ملاكهاي لازم از بین مراجعه کنندگان به کلینیک ترك اعتیاد انتخاب شدند. جهت گردآوري دادهها از مقیاس تاب آوري کانر و دیویدسون و ابزار آزمایشگاهی تست تشخیص سریع استفاده شد. پس از انجام پیش آزمون براي دو گروه آزمایش و کنترل، مداخله درمان راهحل مدار طی ۷جلسه (یک و نیم ساعته) بر روي گروه آزمایش اجرا شد . درنهایت، در پس آزمون پرسشنامه تابآوري براي دو گروه و تست تشخیص سریع استفاده شد و متعاقب آن، در فاصله سه ماه، آزمون پیگیري به عمل آمد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش در تابآوري افزایش یافته است و میزان عود در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است. نتیجه این که درمان راه حل مدار کوتاه مدت به عنوان یکی از مداخلات مددکاري اجتماعی و روانشناختی از قابلیت عملی خوبی در افزایش تاب آوري و کاهش عود افراد وابسته به مواد مخدر برخوردار است.

مشخصات فایل:
عنوان اصلی مقاله: اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر پیشگیری از اعتیاد
عنوان فارسی مقاله:
ژورنال: فصلنامه پژوهشنامه مددکاري اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۴
نویسنده: کاوه قادری بگه جان ، محمد مسعود متولی ، شورش لطفی
تعداد صفحات: ۳۶
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید