مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد

مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 13 نمایش

حجم فایل: 881.89K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد به مواد مخدر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل افراد معتاد مراجعه کننده به یکی از مراکز متادون درمانی ترک اعتیاد شهرستان قروه (نیکو سلامت) در سال ۱۳۹۲ بود. حجم نمونه ابتدا تعداد ۹۰ نفر از افراد معتاد مراجعه پس بر اساس نمونه گیری تصادفی ماده انتخاب شد، سپس براساس نمرات پرسشنامه تعداد ۴۰ نفر از این افراد که در پرسشنامه عزت نفس پایین ترین نمرات و پرسشنامه سلامت روان بالاترین نمرات را گرفتند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش در ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای تحت آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفتند، اما افرادگروه کنترل تحت هیچگونه آموزش قرار نگرفتند.روش پژوهش از نوع آزمایشی با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه ۲۸ سئوالی سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد و براي تحل ل آماري داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد گروه آزمایش در
مقایسه با گروه کنترل شد. بنابراین، نتیجه گیری می شود که آموزش مهارتهای زندگی در ارتقا عزت نفس و سلامت روان افراد معتاد مؤثر است.

مشخصات فایل:
عنوان اصلی مقاله: اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان
و عزت نفس افراد معتاد
عنوان فارسی مقاله:
ژورنال: مجله روان شناسی اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۲
نویسنده: محمد خالدین
تعداد صفحات: ۱۵
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید